033-467 77 77 info@tg.nl

Wat de wind van de weg kan leren

Sinds kort kunnen we over de A4 van Delft naar Schiedam. Het duurt soms lang, maar we kunnen rustig stellen dat Nederland goed is in het aanleggen van snelwegen. Vroeg of laat komt het altijd voor elkaar. De bouw van een windpark op land is in veel opzichten vergelijkbaar. Toch dreigen windenergieprojecten vaak te worden vermorzeld in een maatschappelijk krachtenveld. Hoe kan dit? Wat kan de wind van de weg leren? Als we een vergelijking maken, springen vijf verschilpunten in het oog.

1. Eén opdrachtgever

Het eerste wat opvalt, is het verschil in opdrachtgeverschap. Bij de aanleg van een snelweg is er één duidelijke opdrachtgever, het Rijk, met één centrale uitvoeringsorganisatie: Rijkswaterstaat. Hoe anders is dat bij de bouw van windparken? Het Rijk, provincies en gemeenten moeten er bij windparken samen uit zien te komen.

2. Eenduidige wetgeving

De bouw van een windpark is onderworpen aan een woud van wetten en regels: de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de milieueffectrapportage, financiële toezichtregels, de Waterwet, de Flora- en faunawet…. Bij de aanleg van een snelweg is de wetgeving wat dat betreft een stuk eenduidiger: er is één Tracéwet, waarin de hele besluitvorming is omschreven.

3. Een duidelijke koers

Het is meestal goed aan burgers uit te leggen waar een snelweg voor nodig is: iedereen staat wel eens in de file en (h)erkent nut en noodzaak. Bij windenergie is dat anders. De groep tegenstanders is klein maar mondig. Het windverhaal is genuanceerd en lastig uit te leggen. Toch valt daar veel winst te behalen: door duidelijkheid te verschaffen, emoties uit het debat te houden en in te zetten op de grote zwijgende middengroep.

4. Participatie

De regelingen ter compensatie van de lasten die een nieuwe snelweg met zich meebrengt zijn helder, adequaat en van toepassing op de direct omwonenden. Denk aan geluidsschermen, snelheidsbeperkende maatregelen en natuurcompensatie. Bij windparken ligt dat anders: de lusten daarvan zijn vooral voor het klimaat en projectontwikkelaars.

5. Tijd en aandacht

Wat de wind nog meer van de weg kan leren is tijd en aandacht voor omgevingsmanagement. Vaak gaan er vele jaren van onderhandeling en overleg aan de aanleg van een weg vooraf. In de windenergiesector is dit omgevingsmanagement onvoldoende ontwikkeld.

Alle vijf bovenstaande deeloplossingen zijn nodig om windenergieprojecten succesvoller te laten zijn.

Tineke de Vries

Tineke de Vries

Adviseur

Ik werk als adviseur in de Adviesgroep ‘Samenwerken in Energie’. De transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland vraagt om nieuwe vormen van samenwerking tussen partijen, deze zijn essentieel voor het slagen van projecten en programma’s.

Tel: 033 – 467 76 90